Skip to Content

Android shortcut keys - клавишни комбинации

Стартиране на приложения
Браузър: SEARCH + b
Контакти: SEARCH + c
E-Mail: SEARCH + e
Gmail: SEARCH + g
Календар: SEARCH + l
Google Maps: SEARCH + m
Музика: SEARCH + p
SMS: SEARCH + s
YouTube: SEARCH + y
Чат: SEARCH + i
Излизане от приложение: HOME
Списък с активните приложения: задръжте HOME

Навигация в списъци
(TRACKBALL е топчето за навигация)
Page down: SPACEBAR
Page up: SHIFT + SPACEBAR
Край на списъка: ALT + TRACKBALL завъртане надолу
Начало на списъка: ALT + TRACKBALL завъртане нагоре

Текст
Специални знаци: ALT + SPACEBAR
Изтриване на знака отдясно: SHIFT + DEL
Изтриване на целия ред: ALT + DEL
Писане с главни букви: натиснете SHIFT два пъти; натиснете SHIFT отново за изключване
Преместване курсора в началото / края на реда: ALT + TRACKBALL завъртане наляво / надясно
TAB: ALT + q
Селектиране на текст: SHIFT + TRACKBALL завъртане
Копиране: MENU + c
Изрязване: MENU + x
Поставяне (Paste): MENU + v
Копиране, Изрязване, Поставяне: 1. Селектиране на текста; 2. задържате с пръст върху него или кликате с TRACKBALL
Undo: MENU + z
Селектиране на всичко: MENU + a или задръжте с пръст (TRACKBALL клик) върху текста

Browser shortcuts
Адресна лента: MENU + s или просто започнете да пишете адреса
Bookmarks: MENU + b
Windows: MENU + w
History: MENU + h
Refresh или спиране: MENU + r
Предишна страница (Back): MENU + j
Следваща страница (Forward) MENU + k
Търсене в страницата: MENU + f (при мен не работи)
Home page: MENU + ENTER
Увеличаване на текста: MENU + i
Намаляне на текста: MENU + o
Настройки: MENU + p
Page down: SPACEBAR
Page up: SHIFT + SPACEBAR

Gmail shortcuts
Отговори: R
Отговори на всички: A
Препращане: F
Архивиране: А

Map shortcuts
Directions: MENU + d
Мap mode: MENU + m
History: MENU + h
My Location: MENU + 0 (zero)
Настройки: MENU + p
Увеличаване: MENU + i
Намаляне: MENU + o

Системни
При спрян телефон можете да го стартирате в различен режим. Под POWER бутон се има предвид бутона за приключване на разговор (служи и за стартиране и спиране на телефона като се задържи).
POWER + HOME: Recovery console
-> ALT + L: display logs
-> ALT + S: upgrade using /sdcard/update.zip
-> ALT + W: factory reset (изтрива всички данни също)
-> On modified recovery v1.3 and up: ALT+B to backup nand for nandroid usage
-> HOME + BACK: restart

Camera + POWER: Bootloader или Engineering console (трябва да имате developer android телефон)
MENU + POWER: Safe mode
HOME + BACK: factory reset (също като ALT + W по-горе)
SEND-MENU-POWER: излизане от bootloader

За да си припомните клавишна комбинация, натиснете Menu за да ви излязат опциите за текущия екран, след което натиснете и задръжте Menu повторно.

Информация за автора на тази статия

@admin e основател на AndroidBG